WORKSHOPS 2021

Her kan du læse om de forskellige workshops på konferencen 2021

 • Ingebjørg Mæland og Åse Falch
  Ingebjørg Mæland og Åse Falch

  Hvordan unge og eldre læringskolleger samskaper en skole full av energi og framtidshåp?

  UngInvest AIB er en fylkeskommunal læringsarena for ungdom i alderen 16-24 år, som av ulike grunner ikke er i videregående skolen. Hensikten med UngInvest AIB er å rekruttere og beholde ungdom i utdanning eller arbeid. Les mer på UngInvest (viken.no)  Årlige etterundersøkelser indikerer at styrkebaserte tilnærminger og prosessledelse på alle nivå, gir oppsiktsvekkende resultater. I 2020 viste den årlige etterundersøkelsen med en svarprosent på 87, at 97 % av ungdommene var i positiv virksomhet, og hele 87 % var enten i utdanning eller arbeid. DNV har gjennomført en samfunnsnytteundersøkelse i 2013 og 2017 som viser at for hver krone investert i UngInvest AIB får samfunnet minst 4 kroner tilbake. I tillegg har vi det moro!

  I denne workshopen vil du få konkret innsikt i hvordan det styrkebaserte kontinuerlige utviklingsarbeidet foregår i praksis, og hva vi mener er suksessfaktorene for de oppløftende resultatene. Både ungdommer (unge læringskolleger) og medarbeidere (eldre læringskolleger) vil delta.

 • Jacob Brix og Nanna Møller Mortensen
  Jacob Brix og Nanna Møller Mortensen

  Workshoppen tager udgangspunk i, hvordan man kan anvende de præsenterede rammeværktøjer og med disse igangsætte interne analyser af eksisterende praksis. Formålet er, at igangsætte refleksion over, hvordan værktøjerne kan anvendes hjemme i egen organisation, og målet er, at deltagerne får en forståelse af, hvordan man kan igangsætte dialog rettet mod forandring af egen praksis, så det, der forventes fra politisk side kan realiseres i praksis.

  Nanna Møller Mortensen er Offentlig ErhvervsPhD-stipendiat ved Aalborg Kommunes Ældre- Handicapforvaltning og Aalborg Universitet, Danmark. Som medlem af forskergruppen ’Capacity Building & Evaluation’ forsker hun i co-produktion og de nye roller som offentlige frontmedarbejdere tilskrives og tilskriver sig selv, når behovet for samskabelse med borgere indtræder i offentlige organisationer.

  Jacob Brix er lektor i innovation og organisatorisk læring ved Aalborg Universitet, Danmark. Som medlem af forskergruppen ’Capacity Building & Evaluation’, forsker han i, hvordan organisationer og deres medlemmer opøver evnen til at skabe en balance mellem drifts- og innovationsaktiviteter i praksis, samtidig med at medarbejderne og ledelsen opøver evnen til at kunne varetage aktiviteter til at ’drifte’ og ’innovere’. Jacob er ErhvervsPhD og Ph.d. fra Aarhus Universitet, Danmark.

 • Tonie Rasmussen og Silla Marie Mørch Sievers
  Tonie Rasmussen og Silla Marie Mørch Sievers

  Udviklingssporet – ”Lad os nu bare lytte på, hvad de gerne vil.”

  I Rudersdal Kommune har vi skiftet spor i det tværgående samarbejde omkring unge, familier og borgere med sager på flere områder, vi kalder det ’Udviklingssporet’. Udviklingssporet arbejder i to dimensioner nemlig med at sikre, at indsatser tager udgangspunkt i borgerens egne drømme, håb og mål, og at koordineringsarbejdet skal påhvile kommunen, ikke borgeren. Samtidig har modellen fokus på inddragelse af borgerens netværk og muligheder i civilsamfundet og fritidsliv.

  I workshoppen vil vi præsentere den konkrete model og metoderne, samt de første erfaringer fra både borgere og medarbejdere med at arbejde på denne måde.

  Tonie Rasmussen, fagkonsulent Rudersdal Kommune

  Silla Marie Mørch Sievers, projektkoordinator Rudersdal Kommune.

 • Mie Leer og Maja Hørby Schou
  Mie Leer og Maja Hørby Schou

  Når borgeren selv sætter retningen gennem Åben Dialog – Praksisfortællinger fra socialpsykiatrien i Aarhus.

  I Åben Dialog arbejder vi dialogisk, reflekterende og netværksorienteret i mødet med den enkelte borger og dennes private og professionelle netværk på tværs af fagligheder og organisatoriske grænser. Vi arbejder ud fra forståelsen af, at det enkelte menneskes muligheder for forandringer og løsninger i livet skabes i den sociale kontekst og ikke kun hos det enkelte individ. Sammen med borgeren og dennes netværk udforsker vi de forskellige perspektiver, der er i spil. Vi arbejder for at skabe nye forståelser for det, der er svært, samt at finde ressourcer i netværket.

  I workshoppen deler vi vores praksiserfaringer med at lade borgeren selv sætte dagsordenen for egen behandling gennem ligeværdige dialoger og inddragelse af selvvalgt netværk.

  Maja Hørby Schou arbejder som peermedarbejder i psykiatrisk regi. Maja har 10 års personlig erfaring med Psykiatrien og bor på kommunalt botilbud, hvorfra hun har et borgerperspektiv som understøtter hendes arbejdet med Åben Dialog.

  Mie Leer er udviklingskonsulent og uddannelsesleder på Åben Dialog uddannelsen i Aarhus. Mie arbejder med uddannelse, afholdelse og implementering af Åben Dialog i socialpsykiatrien i Aarhus kommune.

 • Kristin Birkeland
  Kristin Birkeland

  Social Sundhed – Brobyggere i sundhedsvæsenet

  Kristin Birkeland og Kristina Louise Bliksted vil i denne workshop gå i dybden med en case fra Sager der Samler, som Kristina Louise står bag. Hun har taget initiativ til at gå helt nye veje i skabelsen af velfærd for borgere, der oplever ulighed i sundhed. På trods af universel adgang til sundhedsydelser er der mange borgere, som har svært ved at modtage behandling fra læge, hospital eller kommunale sundhedstilbud, når de har behov. 

  Social Sundhed ledsager og støtter dagligt mennesker, der på hver deres måde har svært ved at benytte og få gavn af kontakten med det fælles sundhedsvæsen.

  På længere sigt øger de den sociale lighed i sundhed nedefra og op gennem sundhedsvæsenet. 

  De frivillige brobyggere er nemlig alle sundhedsfaglige studerende – og dermed fremtidens sundhedsprofessionelle. De tilegner sig erfaringer i at kommunikere og være sammen med sårbare og udsatte menneske, og de opnår viden og indsigt i de forhold og barrierer, der skaber og vedligeholder uligheden.

  Gensidig læring mellem borger og brobygger er altså et bærende princip i organisationen.

  Kristin og Kristina Louise vil sammen med deltagerne reflektere over læringen fra Social Sundhed og potentialet herfra i udviklingen af ny velfærd.

 • Anne Mølholm
  Anne Mølholm

  Spørg borgerne

  Brugerne ved hvor skoen trykker. De har oplevet det på egen krop. Brugerne ved, hvornår det offentlige system skaber værdi for dem. De kan præcist pege på, hvornår og hvordan en ydelse er relevant og skaber mening for dem selv og for samfundet.

  Så hvorfor ikke spørge dem? Inddrag brugernes erfaringer, oplevelser, behov og håb for, hvad det offentlige kan hjælp dem. De kan pege på, hvor kæden hopper af og komme med løsningsforslag, der kan fungere i deres liv.

  Den narrative metode tilbyder en ramme, der støtter dialogen imellem borgernes og de fagprofessionelles perspektiv for, hvad der er vigtigt i arbejdet med koordinerede og sammenhængende indsatser. Brugernes perspektiv kan hjælpe jer med at udvælge og prioritere, hvad og hvordan I skal arbejde med forbedringer i jeres organisation.

  Workshoppen er en præsentation af, hvordan Region Nordjylland bruger den narrative metode til at sætte lys på sammenhængende indsatser, set fra brugernes perspektiv. Workshoppen tilbyder en lille træningsseance i den narrative metode i break-out-rooms.

  Facilitator af workshop:

  Anne Mølholm, Ph.d. og konsulent i Region Nordjylland igennem 13 år, (DK). Anne har skrevet håndbogen: ”Sundhed skaber vi sammen” og vandt Året Borgerinddragende initiativ i 2018.

 • Trude Senneseth og Therese Helgesen
  Trude Senneseth og Therese Helgesen

  “SAMSKAPING I VEST” for felles løsninger på samfunnsutfordring

  Manglende samordning og samarbeid er kostbart for innbyggernes helse og mestring, for medarbeidernes motivasjon og tilfredshet, og for organisasjonenes mulighet til å levere på kvalitet og effektivitet. Innbyggere, pasienter og pårørende i vårt område melder om samme utfordringer som i resten av landet; for høy terskel for å få hjelp, og barrierer og gap mellom tjenester som hinder helhetlige tjenester når pasienten trenger det.

  BEHOV FOR INNOVASJON I HELSE- OG VELFERDSTJENESTENE

  Kommunene Askøy og Øygarden, og Øyane Distrisktpsykiatriske senter (DPS) i Helse Bergen, og NAV samarbeider for å felles innsats for innovasjon i tjenestene gjennom Samskaping i Vest. Vi vil fortelle og viser smakebiter fra hva vi har gjort i Samskaping i Vest, for utvikling  av ansvarlig innovasjon i vår region, gjennom konkrete prosjekter og å skape rom for dialoger på tvers av organisasjoner.

  Gjennom tjenestedesign i et StimuLab prosjekt lar vi innbyggere vise vei for endring. Ved systematisk innhenting av innsikt om innbyggeres opplevelser og behov, konkretisering av felles utfordring og å sammen eksperimentere med mulige løsninger, øker vi kapasitet for endring.

  Ved bruk av joint action analytics har vi målt opplevelse av samarbeid mellom våre 16 ulike enheter, og dette har gitt oss et godt grunnlag for dialoger som har skapt bedre forståelse av felles oppgave, felles muligheter og felles ansvar mellom tjenestenivå og sektor, og som øker vår relasjonelle kapasitet.

  Hvordan vi skaper verdier og hente ut gevinster av Samskaping i Vest er et viktig tema for oss, og du vil i denne workshopen få en status på arbeid med gevinstrealisering i Samskaping i Vest.

  Trude Senneseth er også PhD kandidat ved HVL, og vil som aksjonsforsker se spesielt på hvordan ledelse av innovasjon og samhandling skjer i dette ”helsefellesskap for psykisk helse”, for å øke verdien av tjenestene for innbyggere.Th

  Trude Senneseth, Psykologspesialist og programansvarlig for Samskaping i Vest, Øyane DPS, Helse Bergen

  PhD kandidat Høgskulen på Vestlandet

  Therese Helgesen, leder, Rus og psykisk helse, Øygarden kommune

 • Pål Tangaard, Daniel Massie og Kjetil Gulsrud Lundemoen
  Pål Tangaard, Daniel Massie og Kjetil Gulsrud Lundemoen

  Skolen som utviklingsaktør og arena for relasjonell velferd – prosessledelse som inngangsport.

  Skolen, med lærerne i spissen, spiller en viktig rolle i (ut)danning av elever til framtidige arbeidsoppgaver og et samfunn som vi enda ikke vet hvordan vil se ut. Den nye læreplanen i skolen, fagfornyelsen, har valgt ut tre tverrfaglige tema for framtidens skole som skal gjennomsyre skoleløpet: demokrati/medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse/livsmestring. For å lykkes med å (ut)danne elever i disse temaene, blir det sentralt at både skoleeiere, skoleledere, lærere og elever klarer å legge til rette for samskapende relasjoner og praksiser der de trener på ferdigheter og holdninger gjennom skoleløpet. Prosessledelse er en form for ledelse som ledere, lærere og elever kan lære seg.

  I dette verkstedet får du en kort introduksjon til kompleksiteten i oppgavene skolen og lærerne står overfor, deretter ser vi på hvordan skoleledere og lærere kan arbeide relasjonelt og innta en prosesslederrolle gjennom praktiske eksempler fra skolehverdagen.

  Daniel Massie er i ferd med å avslutte sin PhD på BI innen strategisk ledelse, han tar utgangspunkt i forskning på relasjonell koordinering og har bidratt til å utvikle konseptet relasjonell kapasitet. Forskning tar for seg koordinering og samhandling omkring komplekse oppgaver, med spesielt fokus på helsesektoren, prosjektarbeid og byggenæringen.¨

  Kjetil Gulsrud Lundemoen, Udviklingsleder ved undervisningstaten Modum Kommune.

  Pål Tanggaard var medstifter av Lent i 2003 og jobber til daglig med å undervise om eller lede involverende og samskapende prosesser i offentlige og private virksomheter. Han har profesjonsstudiet i pedagogikk fra Universitetet i Oslo med spesialisering innen organisasjonslæring. Han er forfatter av følgende bøker:

  • Tanggaard, Pål (2016): Lær å lede gode prosesser og møter. Oslo, Kommuneforlaget.
  • Tanggaard, Pål (2018): Oppfølging av 10-FAKTOR. Metoder og verktøy. Oslo, Kommuneforlaget. (Om oppfølging av medarbeiderundersøkelser.)
  • Han holder nå på å skrive en bok om prosessledelse i skolen ifm fagfornyelsen (medforfatter Borghild Brekke).
 • Birgit Valla
  Birgit Valla
  Relasjonell velferd i praksis
  Hva innebærer det å gjøre relasjonell velferd i praksis? De viktigste endringene skjer i tjenestenes dagligliv, og når store og små beslutninger skal tas. Birgit Valla gir en detaljert beskrivelse av hva det innebærer å jobbe etter prinsippene for relasjonene velferd i en psykisk helsetjeneste, og hvordan dette ser ut i praksis.

  Birgit Valla er utdannet psykolog, og er spesialist i klinisk psykologi. Hun har lang erfaring med å jobbe systematisk med tilbakemeldinger for å utvikle tjenester og terapeuter, både som kliniker og leder. Frem til september 2019 ledet hun Stangehjelpa i Stange kommune, en tjenestene som følger prinsippene for relasjonell velferd. Hun har skrevet artikler, kronikker og avisinnlegg. Hun er forfatter av boken Videre – Hvordan psykiske helsetjenester kan bli bedre.

 • Rasmus Rossel
  Rasmus Rossel

  Kom og hør om konkrete anvendelser af relationel kapacitet og bliv bedre til at arbejde med dine opgaver, hvor flere er inde over.

  Workshoppen har fokus på, hvordan ledere og medarbejdere kan blive endnu bedre til at samarbejde omkring de tværgående opgaver. Workshoppen indledes med et kort oplæg om erfaringer fra et projekt i Frederiksberg Kommune, hvor alle plejehjemsledere har arbejdet med relationel kapacitet, herunder før og efter analyser af den relationelle kapacitet.

  Herefter arbejder vi med at skabe overblikket sammen omkring konkrete tværgående opgaver, I arbejder med. Til brug for dette, får deltagerne udviklet et oversigtsværktøj, hvor vi går i gang med at kortlægge de relevante aktører omkring en given tværgående opgave. Herfra ser vi på, hvem der samarbejder med hvem og måske også, hvem der med fordel i højere grad kunne samarbejde.

  Efterfølgende arbejder vi med den oplevede samarbejdskvalitet i relationerne. Er de produktive? Eller er der et (måske stort) forbedringspotentiale. Vi ser på relationen fra de forskelle aktøres perspektiv og får efterhånden tegnet samarbejdsrelationerne op. Herefter arbejder vi med, hvordan vi kan styrke sammenhængskraften på tværs til gavn for opgaveløsningen, ledere og medarbejdere samt borgere og brugere.

  Vi glæder os til at byde jer velkommen til denne workshop, hvor I både får korte oplæg og selv kommer på banen med de opgaver, I gerne vil blive (endnu) bedre til at løse.

  Rasmus Rossel er Chefkonsulent Komponent.

 • Mathias Bruhn Loman og Pernille Randrup-Thomsen
  Mathias Bruhn Loman og Pernille Randrup-Thomsen

  Opgang til Opgang – en relationel beskæftigelsesindsats med familiefokus 

  Workshoppen handler om et stort fireårigt projekt, Opgang til Opgang, der finder sted i Gellerup i Aarhus, som er et af Danmarks største og mest udsatte boligområder. Her arbejder 10 fuldtidsmedarbejdere med vidt forskellig faglig baggrund – og hentet ind fra 5 forskellige kommunale forvaltninger – med en ny tværfaglig og helhedsorienteret beskæftigelsesindsats, der er stærkt inspireret af relationel velfærd og som bl.a. har fokus på hele familien, når langtidsledige forældre skal i arbejde. Teamet arbejder tæt sammen med 60 familier (i alt ca. 300 børn og voksne) med henblik på at øge deres tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked og forbedre deres trivsel, sundhed, netværk; alt sammen ved at tage udgangspunkt i familiernes egne ønsker, behov og prioriteringer og ved at understøtte at der skabes nye positive forbindelser til både virksomheder, civilsamfund og nære relationer omkring dem. På workshoppen diskuterer vi bl.a. hvordan principperne for relationel velfærd kan omsættes i en dansk/nordisk kontekst og kobles med et stærkt beskæftigelsesperspektiv og et bredt kommunalt myndighedsansvar.

  Pernille Randrup-Thomsen, Teamleder i Opgang til Opgang. Jeg er oprindeligt uddannet Socialrådgiver, og efter ca. 10 år som sagsbehandler blev jeg i 1999 afdelingsleder i Jobcenter Aarhus. Siden februar 2019 har jeg været Afdelingsleder i Projekt Opgang Til Opgang. Jeg er optaget af hvordan vi via en tværfaglig koordineret relationel indsats kan skabe nogle mere bæredygtige løsninger i familierne både i.f.t. arbejde og uddannelse og i.f.t. trivsel. Herunder er jeg særligt optaget af arbejdets betydning i forskellige faglige kontekster samt betydningen af at indgå i fællesskaber.

  Mathias Bruhn Lohmann, Chefkonsulent i Socialt Udviklingscenter SUS, er konsulent og projektleder i Socialt Udviklingscenter SUS, som er et almennyttigt, non-profit projekthus, der i samarbejde med danske kommuner, fonde og organisationer designer og gennemfører udviklings- og innovationsprojekter til gavn for sårbare og udsatte mennesker i Danmark. Mathias er uddannet cand.scient.soc fra Københavns Universitet og har arbejdet i SUS siden 2013. Mathias har i flere år arbejdet med en række nyskabende beskæftigelsesprojekter, der med inspiration fra bl.a. relationel velfærd giver borgerne mulighed for selv at bestemme, hvad de har brug for hjælp og støtte til – samtidig med at systemet tilbyder en service, der er langt mere relationel, helhedsorienteret og risikovillig.

 • Dina von Heimbrug
  Dina von Heimbrug

  Relasjonell velferd som demokratisk innovasjon: Barnehager som plattform for samskapt samfunnsplanlegging.

  Denne workshopen tar utgangspunkt i et aksjonsforskningsprosjekt som utforsker barnehagen som en plattform for inkluderende medborgerskap og samskaping i formelle planprosesser i Levanger kommune. Formålet med workshopen er å reflektere sammen om hvordan velferdsinstitusjoner kan utvikles som møteplasser og demokratiske verksteder i lokalsamfunn. Erfaringene fra Levanger viser at barnehager kan ha unike egenskaper for å styrke demokratisk deltakelse blant foreldre generelt, og spesielt for sosialt marginaliserte foreldre. Workshopen gir eksempler på hvordan innbyggeres deltakelse i samskapt samfunnsplanlegging kan bli mer sosialt inkluderende og sosialt rettferdig, på måter som setter livskvalitet for alle på den politiske agendaen. Deltakere i workshopen inviteres til å reflektere over og dele ideer på hvordan relasjonell velferd kan utvikles videre som en demokratisk praksis.

  Dina von Heimburg er PhD-student i sosiologi ved Nord universitet, universitetslektor ved NTNU og folkehelsekoordinator i Levanger kommune. Hun er også nestleder i forskningsgruppen «Relasjonell velferd og livskvalitet» ved NTNU.

Start typing and press Enter to search